• Neem contact op:055 203 41 06
 • Ons adres:Roggestraat 111, Apeldoorn
 • Openingstijden:09:00 uur - 21:30 uur

Privacyverklaring

Familierecht & Mediation Apeldoorn respecteert uw persoonsgegevens en draagt er voor zorg dat de persoonlijke informatie die aan kantoor wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze Privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Familierecht & Mediation Apeldoorn verwerkt.

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

Familierecht & Mediation Apeldoorn verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Mr. Karasu is het aanspreekpunt voor de gegevensverwerking van Familierecht & Mediation Apeldoorn.

Contactgegevens:

Familierecht & Mediation Apeldoorn
Roggestraat 111, 7311 CC Apeldoorn
Email: info@familierecht-apeldoorn.nl
Tel: 055-203 41 06
Website: www.familierecht-apeldoorn.nl

Doel verwerking persoonsgegevens

Familierecht & Mediation Apeldoorn verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Familierecht & Mediation Apeldoorn verwerkt o.a. de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkende vanuit eigen initiatief zijn verstrekt of door derde partijen aan kantoor zijn kenbaar gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • BSN nummer;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Rijbewijs/id/paspoortnummer;

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Familierecht & Mediation Apeldoorn verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van:

 • een wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang;

De persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd per email, telefoon, per brief of mondeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Familierecht & Mediation Apeldoorn deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens

Familierecht & Mediation Apeldoorn hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Familierecht & Mediation Apeldoorn maakt van diensten van derden gebruik. In het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens worden in een verwerkersovereenkomst met derden afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegeven

Familierecht & Mediation Apeldoorn bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via bovenstaande contactgegevens. Ter verificatie verzoekt Familierecht & Mediation Apeldoorn een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Familierecht & Mediation Apeldoorn aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik social media

Op de website van Familierecht & Mediation Apeldoorn zijn links opgenomen naar websites van derden. Familierecht & Mediation Apeldoorn houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Aanpassing privacy statement

Familierecht & Mediation Apeldoorn heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).